• pl

RODO

1. Administratorem pozyskanych w celu organizacji Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o.
ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200), tel. 32 210 35 65, e-mail: arip@pszczyna.info.pl.  
2. Dane osobowe osób składających formularze zgłoszeniowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji w/w jarmarku.
3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji Pszczyńskiego Jarmarku Świątecznego, przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w Pszczyńskim Jarmarku Świątecznym.
6. Dane udostępnione przez Uczestników jarmarku będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji  i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom jarmarku.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
10. Dane osobowe zgromadzone w formularzach zgłoszeniowych oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

Przejdź do: